En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Vi har styrket eldreomsorgen i Stavanger

Se stor oversikt, budsjett for budsjett

I kjølvannet av NRKs Brennpunkt-programmer om eldreomsorg får vi mange spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier har satset på eldreomsorg i Stavanger siden vi vant valget og det ble et skifte høsten 2019. 

Det prøver Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger og utvalgsleder i helse og velferd, Dag Mossige, å svare på her:

Aller først: Vi kan aldri gjøre nok. Vi skal aldri være fornøyde. Vi må fortsatt legge til rette for at ansatte trives bedre i sitt arbeid og får god nok faglig kompetanse. Men viktigst av alt: De skal være mange nok å dele arbeidsbyrden med, slik at de som trenger omsorg og hjelp får det.

I Stavanger har arbeidet med å styrke driften av helse- og omsorgstjenester for eldre og syke vært en av våre viktigste politiske prioriteringer siden valget i 2019. Dagens politiske flertall hvert år styrket økonomien til sektoren hvert år, på toppen av kommunedirektørens forslag. 

I 2020 brukte Stavanger 32,2 av kommunens netto driftsutgifter til helse og omsorg. I 2021 var andelen økt til 35,1 prosent. Tallene for 2022 er ennå ikke klare, men alt tyder på en ny, klar økning. Siden 2019 har vi gjort følgende politiske tilleggsbevilgninger og satsinger på drift i tillegg til kommunedirektørens forslag. 

Vi har neppe fått med oss alt i denne oversikten, men vi håper den kan være nyttig for flere, og svare ut de bekymringer som naturligvis kommer vår vei også. 

𝐁𝐮𝐝𝐬𝐣𝐞𝐭𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟎
Skaffet flertall for å opprettholde dekningsgraden på sykehjem
Gjennomført tilstandsvurdering av dagsentre i kommunen
Etablert arbeid med heltidskultur som et hovedgrep for å øke bemanning og rekruttering
Videreført og utvidet prosjekt med friere faglighet og mindre byråkrati innenfor helse og velferd
Reversert Solberg-regjeringens effektiviseringskrav i fysio- og ergoterapitjenestene
Satt av midler for prosjektstilling med hensikt å øke sykehjemskapasitet
Ansatt egen kreftkoordinator for å følge opp kreftrammede
Økt midlene til Skipper Worses middagsutdeling

𝐁𝐮𝐝𝐬𝐣𝐞𝐭𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏
Styrket grunnbemanning sykehjem med 15 millioner kroner årlig
Styrket hjemmebaserte tjenester med 10 millioner årlig
Reversert nye effektiviseringskrav i fysio- og ergoterapitjenestene
Etablert prøveprosjekt med flere ansatte på sykehjem til tre millioner

𝐁𝐮𝐝𝐬𝐣𝐞𝐭𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐
Økt grunnbemanning på sykehjem med ytterligere ti millioner
Avviklet egenandeler for trygghetsalarmer for alle
Fem millioner kroner ytterligere satt av til heltidskulturprosjektet
Styrket prosjekt på Helsehuset for ernæring
Styrket tilskudd til Skipper Worse sammenlignet med kommunedirektørens forslag – og sikret sommerlevering av middagsmat
Bedt om gjennomgang av mattilbudet på kommunens sykehjem
Fjernet dobbeltrom på alle sykehjem

𝐕𝐚̊𝐫𝐞 𝐡𝐨𝐯𝐞𝐝𝐠𝐫𝐞𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟔
Totalt 135 millioner kroner til ansettelse av flere husassistenter på samtlige sykehjem i kommunen i perioden.
På denne måten får vi flere hender, og sikrer at helsefagarbeidere og sykepleiere kan jobbe mer med helse
Styrket bevilgningene til hjemmebaserte tjenester med 23 millioner kroner i perioden
Styrket fysio- og ergoterapitjenestene med 12 millioner kroner i perioden
Satt av pott til ekstraordinær tannhelsebehandling med totalt 25 millioner kroner
Økt bevilgningen til Eldrerådet
Økt bevilgningene til frivillige organisasjoner med seks millioner, blant annet til Skipper Worse og Hinnasenteret

Vi har valgt å bruke denne muligheten først og fremst på å fortelle hva vi har gjort – og hva vi skal gjøre de neste fire årene. Vi legger ikke skjul på at dette er våre politiske prioriteringer – og at vi er avhengige av tillit fra velgerne til å gjennomføre dem. 

Andre partier har i sine budsjetter vinglet betydelig når det gjelder å opprettholde dekningsgraden, og har flere ganger foreslått kraftige kutt og besparelser på området. Det siste eksempelet er Høyres foreslåtte «besparelse» på hele 100 millioner, som de hevder vil oppnås ved å privatisere deler av våre felles helse - og omsorgstjenester. VI har gjentatte ganger utfordret dem hvem de mener av kommunens ansatte som vil miste jobben, og hvordan de vil spare hele 100 millioner på å sette det ut på anbud, inkludert til kommersielle aktører. Vi venter ennå på svar. 

Arbeiderpartiet vil gjøre alt i vår makt for å sikre at våre innbyggere får den hjelpen de fortjener og trenger hver eneste dag i Stavanger. Samtidig er sykefravær og personlige feil umulige å gardere seg fullt ut mot. Vi må fortsatt jobbe for at de som får hjelp i hjemmet får færre ansikter å forholde seg til, og dermed større trygghet. Vi må jobbe med ernæring – og bygge flere og varierte omsorgsplasser. 

Hva vi kan love er å prioritere eldreomsorgen sterkt også framover, og jobbe knallhardt for å ta vare på de fantastiske ansatte vi har innenfor helse- og omsorgstjenestene gjennom trygge, gode arbeidsvilkår. Dagens eldre skal ikke trenge å frykte at kommunen skal svikte dem på vår vakt.

På vår valgliste for kommunestyret for 2023-2027 står mange dyktige folk fra helse- og omsorgsbransjen. Leger, sykepleiere og til og med bestyrer på syke- og omsorgshjem. Vi er svært stolte av denne enorme helsefaglige kompetansen. Våre folk vet hvor skoen trykker, og hvordan vi best kan løse utfordringene vi som fellesskap står overfor. Arbeiderpartiet kommer til å slåss hardt for at eldreomsorgen skal prioriteres i Stavanger – også de neste fire årene. 

𝑯𝒊𝒍𝒔𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒓𝒊 𝒐𝒈 𝑫𝒂𝒈

Kari og Dag.