Smartbyen Stavanger (Bilde: Stavanger Kommune https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/)

Slik kan du bli en listekandidat for Stavanger Arbeiderparti!

Nominasjonsprosess 2023-2027 er startet

Hvert fjerde år velger innbyggerne i Stavanger inn 67 representanter og like mange vararepresentanter til kommunestyret for å sikre at overordnet styring av kommunen skjer på vegne av innbyggerne.

Arbeiderpartiet er i dag partiet med flest representanter. I perioden 2019-2023 har vi 18 av 67 møtende representanter.

I teksten nedover vil vi forsøke å beskrive hva som venter deg om du velger å bli kandidat til kommunestyret på vegne av Arbeiderpartiet i perioden 2023-2027. Nederst finner du også kontaktinformasjon til vår nominasjonskomité om du ønsker å vite mer.

1.      Nominasjonsprosessen (Fra nå til 4.kvartal 2022): Våren 2022 satte årsmøtet i Stavanger Arbeiderparti ned en nominasjonskomité som skal foreslå de 73 beste kandidatene til å stå på vårt listeforslag. Det er en omfattende prosess hvor lokallag i kommunedelene spiller inn kandidater, enkeltmedlemmer spiller inn forslag – i tillegg til at komiteen selv har dialog med interessante kandidater.

Nominasjonskomiteen foreslår en kandidatliste på 73 navn siste kvartal 2022 til behandling i årsmøtet til Arbeiderpartiet. Listen skal ha en god balanse og reflektere at Arbeiderpartiet er Norges største politiske folkebevegelse for vanlige og uvanlige folk.

Det betyr at nominasjonskomiteen sikrer at alle Stavangers ni kommunedeler er representert. At vi har en god kjønnsbalanse. At både unge, eldre og de som er i midten av livet er representert. At mennesker født både i Stavanger og andre steder er med. At vi har folk fra fagbevegelsen med, men også innbyggere fra næringslivet. At vi har mennesker med bakgrunn fra idrett og frivillighet, fra kirke og moské og andre fellesskap.

Alle skal ha til felles at vi ønsker å gjøre Stavanger til en enda bedre kommune – og sikre frihet for enkeltpersoner og sterke fellesskap.

Av den grunn vedtas endelig nominasjonsliste av nominasjonsmøtet først etter at det politiske programmet for 2023-2027 er vedtatt, slik at den enkelte listekandidat får tid til å sette seg inn i programmet man sier ja til å gå til valg på.

På Stavanger Arbeiderpartis nominasjonsmøte kan alle medlemmer møte. Selv om nominasjonskomiteen har presentert en fullstendig liste – kan denne endres av nominasjonsmøtet.

2.      Du er blitt valgt som listekandidat! (Fra des 2022 – valgdag sept 2023) Det er 73 kandidater på Arbeiderpartiets liste. Skal du bli annet enn listefyll er det derfor at du markedsfører ditt kandidatur. Det gjør du best ved å delta i partiets valgkamp – men også å drive egen valgkamp rettet mot ditt eget nettverk.

I Arbeiderpartiet setter vi partiet og politikken først, men du er valgt som listekandidat fordi vi tror at velgerne også har tillit til deg som person. Derfor oppfordrer vi alle våre listekandidater til å jobbe mot egne nettverk for å få disse til å stemme Arbeiderpartiet, og sette kryss ved ditt navn på vår liste.

Valgkampen til Arbeiderpartiet er omfattende. Vi er heldigvis mange motiverte medlemmer som stiller opp i valgkampen, slik at belastningen på den enkelte listekandidat ikke blir for stor.

Vi forventer at du enten blir med og står på stand for å snakke med velgere, være med postkasseaksjoner, husbesøk eller andre valgmøter – i tillegg til at du kan bruke sosiale medier for å snakke om eget kandidatur og Arbeiderpartiets politikk.

3.      Det er valg! (Fra 10.08.2023-valgdag september 2023)I Stavanger er det mulig å forhåndsstemme over en lengre periode. Stadig flere forhåndsstemmer på valglokaler i sentrum eller ute i kommunedelene. Selve valgdagen er imidlertid medio september.

Dagen etter valget er avsluttet, telles det opp partistemmer – og personstemmer. Først tildeles partiene antall representanter etter antall partistemmer, så dekkes disse plassene av de som har fått flest personstemmer på partienes lister.

Vi har ambisjoner om å gjøre et enda bedre valg enn i 2019, men det er realistisk at mellom 16-22 av 73 på listen blir faste kandidater, men det blir like mye vararepresentanter. Litt under halvparten på våre lister blir altså ikke valgt inn som folkevalgte.

4.      Valget over – hva skjer nå?

Dersom du blir fast representant betyr det at du skal møte til månedlige møter i kommunestyret. Disse avvikles i dag mandager kl 14-00-20.00 (Du får tapt arbeidsfortjeneste for å måtte gå fra jobb). I tillegg må du delta på partiinterne møter noen dager før selve møtet– hvor vi går gjennom sakslisten og bestemmer oss for hva Arbeiderpartiets gruppe skal stemme.

I tillegg til kommunestyret er det også mulig å få verv i fagutvalg. Det er i dag fagutvalg for oppvekst og utdanning, helse og velferd, by- og samfunnsutvikling, miljø og utbygging, kultur, idrett og samfunnsdialog, arbeidsliv og lønn. Disse utvalgene møtes også rundt ti ganger i året. Dette kommer i tillegg til kommunestyret.

Det er viktig for oss at våre faste medlemmer prioriteres til fagutvalg, men også de som blir varamedlemmer til kommunestyret kan få plass i disse.

I tillegg har vi politiske plasser i de ni ulike kommunedelsutvalgene i kommunen. Du kan også sitte i et slikt utvalg, men bare i kommunedelen hvor du er folkeregistrert. Også disse utvalgene møtes ti dager.

I tillegg eier Stavanger en rekke selskaper, både delvis og alene. Det betyr at vi også skal besette en rekke styreverv i selskaper som Lyse, IVAR, Stavanger Havn IKS, Stavanger Parkering, Renovasjonen IKS, Folkehallene IKS – og mange, mange andre for å sikre at folkevalgte på vegne av innbyggerne sikrer kommunens interesser i selskapene.

Til disse styrene ser vi etter folkevalgte med passende kompetanse til selskapenes virkeområde, men også folkevalgte som følger opp selskapene utelukkende i egenskap av å være folkevalgt.Sånn. Da håper vi du har fått et bilde av hva som kreves av deg - og hvordan du kan bli en del av vårt fellesskap - og bidra til at Stavanger blir en enda bedre by! 

Ta kontakt med komiteen:

Leder: Frede Cappelen - telefon: 918 93 668

Nestleder: Øyvind Jacobsen- telefon: 918 04 332

Medlem: Farhia B. Nur 

Medlem: Inger Auestad Havn

Medlem: Jonas Gadolin

Medlem: Marcela Molina

Medlem: Henrik Hoeven

Medlem: Lotte Hansgaard

Medlem: Geir Støle