Kommunestyret i Stavanger 2020

Lager full oversikt over verv og honorarer!

Mer åpenhet om politikerroller for innbyggerne

Å være folkevalgt på vegne av innbyggerne i kommunen gir den enkelte folkevalgte stor innflytelse. Med det følger også et stort ansvar. Blant annet med tanke på åpenhet rundt hvilke roller man har - og hvordan disse er honorert.

Fra før ligger det klare føringer om at folkevalgte skal publisere sine private styreverv og eierinteresser i det nasjonale styrevervregisteret for kommunale politikere. Her kan du se disse opplysningene.

For å sikre ytterligere innsyn for innbyggerne, har samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV vedtatt av vi ønsker at alle politiske verv også skal registreres - med tilhørende honorarer. 

Følgende vedtak ble gjort for handlings- og økonomiplanen 2021-2024:

"Samarbeidspartiene ønsker større meroffentlighet og åpenhet om verv og godtgjørelser enn inneværende praksis. Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle folkevalgte verv, styreverv, representantskapsplasser, årsmøteplasser,

styringsgrupper, forum, og tilsvarende, eksempelvis som Rogaland Fylkeskommunes Oversikt over alle verv ("gul bok").

Videre ønsker Stavanger kommune en oversikt over alle honorarer/møtegodtgjørelser i de ulike vervene, og at denne samlede oversikten gjøres lett tilgjengelig og søkbar for kommunens innbyggere."Her kan du se hvordan "GUL BOK" praktiseres i Rogaland Fylkeskommune.

Kommunestyret i Stavanger 2020