Interpellasjon – valg av bussløsninger i Stavanger

Interpellasjon fremmet av Cecilie Bjelland, Formannskapet 27. oktober 2016

Bakgrunn:

Byggingen av Bussvei2020 er kommet langt og fortløpende kan nye strekk tas i bruk i årene framover. Spørsmålet Siddisene stiller seg nå er – hvilke busser vil vi kjøre?

Her er forventningene store og vi der vi hører følgende tre punkter omtalt i mange sammenhenger:

1) Vi tar det som en selvfølge at bussene skal ha minst mulig utslipp og støy.

Transportsektoren står i en rivende utvikling der mål om nullutslipp driver fram nye teknologiløsninger. Ruter i Oslo har satt seg som mål at de skal basere driften skal være fossilfri innen 2020 mens Rogaland Fylkeskommune har mål om 2025. I mellomtiden vil årlige klima og miljøkrav sette strenge forventninger til bruk av lav eller nullutslippsteknologi.

2) Smartbyen Stavanger må forventes å være i forkant på bruk av ny teknologi

Dette viser seg imidlertid å bli problematisk da fylkeskommunen for Bussvei2020 har satt et krav at valgte teknologi allerede skal være utprøvd i stor skala andre steder. Samtidig har det vært argumentert at «våre» busser må være 24 meter mens det først og fremst er busser opp til 18 meter som har vært utprøvet. Når da anskaffelsen ble forberedt i 2015, samtidig som vi vet at ny og god batteriteknologi utprøves og utvikles måned for måned verden over synes det hverken framsynt eller særlig smart å basere seg på kjøreledninger og «trolleybusser» i den videre prosessen.

Så har da heller ikke Stavanger kommune fått anledning til å uttale seg om valg av kjøretøy. Fikk vi det så ville vi forhåpentligvis være like framtidsrettede som Eindhoven, en av våre samarbeidspartner i Triangulumprosjektet. Byen satser også på utvikling av kollektivtrafikk og på den norske Zerokonferansen i november vil Arwina de Boer delta. Hun er prosjektleder for “Fornyelse av offentlig transport” i Nord Brabant-provinsen i Nederland og vil fortelle hvordan provinsen har jobbet med anskaffelsen av 43 elektriske leddbusser som vil rulle ut i gatene i Eindhoven fra desember i år, og hvordan utslippsfrie, stillegående busser vil bidra til smartere mobilitet i byene. Mer om dette prosjektet kan leses her: http://beautomotive.be/vdl-roeselare-builds-40-electric-buses-eindhoven/ der vi spesielt merker oss denne uttalelsen:

«More and more cities are opting for electric when they procure new vehicles for their public transport network. According to VDL CEO Peter Wouters this is only logical. “Public transport is perfectly suited to electrification. The vehicles cover circular routes and can regularly be topped up at charging stations. Accordingly, we’re fitting the buses for Eindhoven with a fast-charge system, enabling the batteries to be fully charged in just a few minutes .For this reason, this order is in line with the plan of the province of South Brabant to achieve zero-emission public transport by 2025. Eindhoven’s public transport fleet will supposedly already become fully electric by 2020.”

At anskaffelsen også medfører 80 nye arbeidsplasser i en region som står i en stor omstilling er heller ikke negativt.

3) Ny teknologi må støttes av sentrale midler

Vi forstår det slik at samferdselsministeren er svært skeptisk til å bidra med midler til ekstrakostnader på trolleybuss-alternativet. Imidlertid har Enova lanserte et helt nytt program den 6.september, nettopp rettet mot valg av elektriske løsninger i offentlige transport;

https://www.enova.no/presse/pressesenter/presserom/presserom/885/1904/#/pressreleases/nytt-enova-tilbud-skal-gjoere-offentlig-transport-groennere-1523880

Med dette som bakgrunn fremmer vi følgende forslag til

Vedtak:

«Stavanger regionen skal være i forkant på å ta i bruk ny og bedre teknologi for å løse våre utfordringer. Kommunen vil i sin kontakt med fylkeskommunen

- Understreke betydningen av at berørte kommuner blir involvert i valg av kjøretøy og teknologi til Bussvei2020

- samarbeide for at nye kjøretøy til bruk på Bussvei2020 er framtids- og utviklingsrettet enten dette kan skje med en direkteanskaffelse eller med en midlertidig overgangsløsning. Nullutslipp i 2020 og støtte til regionens arbeid innen «smartby» konseptet må her vektlegges

- formidle kontakter fra vår samarbeidsby Eindhoven for å sikre at også erfaringer fra anskaffelser innen kollektivtransport blir videreformidlet»