1 ap bilde

Akutt behov for kraftpakker til oljenæringen og kommune-Norge!

Følgende uttalelse ble vedtatt av styret i Stavanger Arbeiderparti 21.april 2020:

Stavanger Arbeiderparti har sendt en henvendelse til sentrale myndigheter hvor vi har adressert tre akutte utfordringer:1) Behovet for forbedringer i rammevilkårene for petroleumsnæringen.2) Beholde dagens definisjon av iskanten, ifm revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet.3) Behovet for styrking av en koronapresset kommuneøkonomi.

Behovet for forbedringer i rammevilkårene for petroleumsnæringen

Spredningen av Covid 19-viruset utgjør en massiv utfordring globalt, nasjonalt og lokalt. Vi opplever nå den verste globale pandemien på over 100 år, med dramatiske konsekvenser for folkehelse, helsevesen, arbeidsplasser og dagligliv. 

Delvis som et resultat av pandemien, opplever vi nå et kraftig fall i oljeprisen.

Det er grunn til å frykte et fall i investeringene på sokkelen på 56-72 milliarder NOK fram til 2022. I tillegg ser vi allerede en betydelig reduksjon i aktivitet knyttet vil vedlikehold og modifikasjoner offshore.

Dette betyr at olje- og energihovedstaden Stavanger blir utsatt for en dobbeltsmell, og at tap av arbeidsplasser og skatteinntekter vil bli ekstra store i vår region.

Regjeringen og Stortinget har allerede vedtatt en rekke pakker for å møte de utfordringene pandemien gir. Dette er positivt, men utilstrekkelig. Det er nå et særlig behov for akutte, kraftfulle og målrettede tiltak rettet mot olje- og gassnæringen.

Stavanger Arbeiderparti mener følgende tiltak vil gi raske bidrag til å holde oppe aktivitetsnivået på norsk sokkel:

• En ordning som gir selskapene mulighet til å forskuttere skattefradrag, ved gjennomføring av prosjekter/investeringer. En slik ordning vil gi selskapene fradrag for hele investeringskostnaden, samt friinntekten, i det året investeringen foretas i (i stedet for en periode på hhv seks og fire år i dag). En slik ordning vil gi et høyt skattefradrag umiddelbart, og dermed gi selskapene økt økonomisk handlingsrom til å sette i gang nye prosjekter. Tiltaket bør være tidsbegrenset, og det bør være en forutsetning at nye investeringer foretas, samt at eksisterende aktivitet opprettholdes.

• Den kombinerte korona- og oljekrisen må være en spore til en ytterligere opptrapping av innsatsen innen områder som havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2 (CCS). Arbeidet med å styrke viktige offentlige «verktøy» som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Climit må trappes opp ytterligere.

• Det må legges til rette for kompetanseheving gjennom hele verdikjeden. Innsatsen for å ta inn lærlinger, og for å oppmuntre ungdom til å velge olje- og energirettede utdanninger må trappes opp. Videre må det være mulig å kombinere permitteringer med kompetanseutvikling.

Forvaltningsplanen og iskanten

Parallelt med at oljenæringen er på vei inn i en svært krevende periode, pågår det en revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet. En endring av dagens definisjon av iskanten, som vil innebære at denne trekkes sørover, er del av den pågående debatten rundt forvaltningsplanen. Faglig forum har presentert to alternativer til definisjon: 30 % (som i dag) eller 0,5% isfrekvens.

Det siste alternativet er helt nytt og vil flytte iskanten sørover, og inn i områder som i dag er åpne for oljevirksomhet, og som omfatter åtte tildelte lisenser. Dagens definisjon av iskanten, og forvaltningen av Barentshavet generelt, har fungert utmerket. Stavanger Arbeiderparti vil sterkt advare mot å endre definisjonen av iskanten på en måte som vil ramme allerede tildedelte i Barentshavet, og anbefaler at dagens definisjon opprettholdes.

Styrking av en koronapresset kommuneøkonomi

Stavanger Arbeiderparti er videre bekymret for de konsekvensene korona- og oljesmellen har for økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Til nå har Stavanger kommune alene opplevd et fall i inntektene på 300-400 millioner kroner. Dette er en inntektssvikt som staten må kompensere for. I tillegg er det viktig at Regjeringen og Stortinget øker bevilgningene til effektive motkonjunkturtiltak. Både Stavanger og de fleste andre kommuner har en lang rekke gryteklare prosjekter innen bygg, anlegg og infrastruktur som bør sikres finansiering for å holde folk i arbeid.

Denne uttalelsen ble vedtatt i styremøte i Stavanger Arbeiderparti, 21.04.20

Frode BergeLeder, Stavanger Arbeiderparti